Regulamin
Podziemna trasa

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ „GEOPARK- ŚLADAMI DAWNEGO GÓRNICTWA KRUSZCÓW”

 1. Właścicielem obiektu jest Gmina Mirsk z siedzibą w Mirsku przy pl. Wolności 39.
 2. Dzierżawcą podziemnej trasy turystycznej jest firma Góry Przewodnik Patrycja Ościak z siedzibą w Mirsku.
 3. Każdy zwiedzający ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem udostępniania ścieżki turystycznej „Geopark- Śladami dawnego górnictwa kruszców”.
 4. Podziemna trasa turystyczna jest otwarta odpłatnie wg cennika wywieszonego za szybą domku kasowego i umieszczonego na stronie podziemna-wieza.pl.
 5. Osoby uprawnione do ulg ze względu na wiek lub niepełnosprawność są zobowiązane pokazać kasjerowi  odpowiedni dokument.
 6. Rezygnacja podczas zwiedzania nie upoważnia do zwrotu opłaty za wstęp do podziemnej trasy turystycznej.
 7. Wyproszenie uczestnika utrudniającego zwiedzanie obiektu innym uczestnikom nie uprania do zwrotu za wstęp.
 8. Obiekt jest udostępniany całorocznie, przez cały tydzień w godzinach 10 – 18, wejścia w tygodniu o pełnych godzinach, w weekendy co pół godziny.
 9. Obiekt jest nieczynny 01.11., 25.12, 01.01, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.
 10. Ostatnie wejście do obiektu odbywa się o godzinie 17.00.
 11. Zwiedzanie sztolni jest możliwe tylko z przewodnikiem.
 12. Zwiedzanie trasy podziemnej odbywa się w grupach 10 – 15 osobowych.
 13. Zwiedzający zobowązani są pobrać kaski ochronne od przewodnika przed wejściem do obiektu.
 14. Zwiedzanie obiektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 15. Zwiedzający powinni posiadać obuwie turystyczne, górskie. Za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku posiadania nieodpowiedniego obuwia podczas zwiedzania Właściciel i Dzierżawca obiektu nie odpowiadają.
 16. Z uwagi na klimat panujący w sztolniach (wysoka wilgotność oraz niska temperatura w granicach 7-8oC) zwiedzający powinni posiadać odzież dostosowaną do opisanych warunków. Za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku posiadania nieodpowiedniej odzieży podczas zwiedzania Właściciel i Dzierżawca obiektu nie odpowiadają.
 17. Występuje możliwość zabrudzenia odzieży trudnymi do usunięcia osadami pokrywającymi powierzchnie skalne.
 18. Z uwagi na minimalne wymiary sztolni (ok. 60 cm szerokości w najwęższym miejscu, ok. 160 cm wysokości w najniższym miejscu) oraz specyficzny charakter obiektu nie zaleca się zwiedzania obiektu przez kobiety w ciąży, osoby ze schorzeniami lękowymi (m.in. klaustrofobia), poważnymi schorzeniami układu krążenia, z ograniczeniami aparatu ruchowego czy innymi chorobami, których objawy mogą się nasilić w wyniku przebywania w ciasnej, ograniczonej przestrzeni w wilgotnym i chłodnym środowisku, prowadząc do nagłego pogorszenia stanu zdrowia zwiedzających. Właściciel i Dzierżawca obiektu nie odpowiadają za powstałe w ten sposób nagłe pogorszenie stanu zdrowia.
 19. Z uwagi na charakter obiektu, sztolni nie mogą zwiedzać osoby, które nie ukończyły 6 roku życia (opiekun ma wykazać, że dziecko jest w odpowiednim wieku, pokazując kasjerowi dokument tożsamości dziecka ze zdjęciem). Osoby powyżej 6 roku życia, które nie ukończyły 18 lat mogą zwiedzać obiekt tylko w towarzystwie opiekuna oraz przewodnika. Dziecko, które głośnym zachowaniem będzie utrudniało zwiedzanie innym odwiedzającym zostanie wyproszone z trasy wraz z opiekunem bez zwrotu za wstęp.
 20. Zwiedzając obiekt należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na wystające elementy stropu, spągu, obudowy górniczej, możliwość poślizgnięcia się na śliskich powierzchniach, potknięcia się o wystające elementy górotworu. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zachowania nienależytej ostrożności przez zwiedzających.
 21. Za zniszczenia obiektu wynikające z niewłaściwego zachowania i nieprzestrzegania zasad panujących w obiekcie odpowiada ponosząc koszty finansowe osoba, która zniszczeń tych dokonała, lub w przypadku osób małoletnich rodzic bądź opiekun prawny.
 22. Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających, zakłóca porządek czy narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 23. Zabrania się odrywania, odspajania, odłupywania fragmentów skalnych, szarpania obudów, opraw oświetleniowych, przewodów elektrycznych oraz niszczenia obiektu w inny sposób.
 24. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
 25. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnego przebiegu zwiedzania należy bezwzględnie przestrzegać poleceń pracowników obsługi obiektu.
 26. Zabrania się dotykania ekspozycji znajdującej się w sali muzealnej poprzedzającej wejście do sztolni.
 27. . Dzierżawca obiektu nie ma obowiązku animacji czasu osobom oczekującym na zwiedzanie.
 28. Przewodnik jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania regulaminu przez odwiedzających.
 29. Zaleca się, aby zorganizowane wycieczki o chęci zwiedzania obiektu powiadomiły wcześniej dzierżawcę (patrycja.osciak@gmail.com, tel. +48570778078), co korzystnie wpłynie na skanalizowanie ruchu turystycznego.
 30. Skargi i zażalenia związane z funkcjonowaniem należy składać w formie pisemnej elektronicznej do dzierżawcy obiektu Patrycji Ościak adres patrycja.osciak@gmail.com. Będą one rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od momentu ich przyjęcia.